Students

by research group:  TANG | Z. LI | HUI | IAN | PAN | CHAN | HONG | H.F. LI | NG | SHAO | SUN | WANG | XING | ZHOUKWOK | LO  

 

Prof. Zikang TANG’s group

LI, Hong   李鴻
E-mail: yb57480@umac.mo

LI, Xiaojun   李曉軍 
co-supervisor: Prof. Guo HONG
E-mail: yb77801@umac.mo

LI, Yan   黎焱 
E-mail: yb77807@umac.mo

LI, Yiwen   李以文
E-mail: yb57482@umac.mo

LIANG, Tao   梁桃
co-supervisor: Prof. Guichuan XING
E-mail: yb7808@umac.mo

LIU, Xuejuan   劉雪娟
E-mail: yb57481@umac.mo

MIAO, Jun   苗駿
E-mail: yb67441@umac.mo

PENG, Shaomin   彭少敏
co-supervisor: Prof. Guichuan XING
E-mail: yb67449@umac.mo

 

Prof. Zongjin LI’s group

LI, Lefan   李樂凡
co-supervisor: Prof. Guoxing SUN
E-mail: yb77820@umac.mo

LIU, Qing   劉慶
co-supervisor: Prof. Guoxing SUN
E-mail: yb77821@umac.mo

WANG, Qiao   王荍
co-supervisor: Prof. Guoxing SUN
E-mail: yb77824@umac.mo

 

Prof. Kwun Nam HUI’s group

KANG, Yao   康瑤
co-supervisor: Prof. Huaiyu SHAO
E-mail: yb77804@umac.mo

Zhang, Yuanyuan   張元元
E-mail: yb77814@umac.mo

Zhu, Siqi   朱思齊
E-mail: yb77813@umac.mo

 

Prof. Hou IAN’s group

HUAN, Tiantian   郇甜甜
E-mail: yb57450@umac.mo

ZHANG, Yan   張艷
E-mail: yb67447@umac.mo

 

Prof. Hui PAN’s group

CAO, Lujie   曹魯杰 
E-mail: yb57485@umac.mo

CHEN, Wenzhou   陳文周
E-mail: yb67438@umac.mo

LEONG, Chon Chio   梁俊釗
E-mail: yb47439@umac.mo

MA, Ziqian   馬子乾 
E-mail: yb47433@umac.mo

SHAO, Mengmeng   邵蒙蒙 
E-mail: yb67445@umac.mo

SHAO, Yangfan   邵洋帆 
E-mail: yb67450@umac.mo

TONG, Rui   童銳 
E-mail: yb77816@umac.mo

YANG, Mingyang   楊明陽 
E-mail: yb57486@umac.mo

ZHONG, Xiongwei   鍾熊偉
co-supervisor: Prof. Hai-feng LI
E-mail: yb67442@umac.mo

ZHU, Qing   朱慶
E-mail: yb77811@umac.mo

 

Prof. Iat Neng CHAN’s group

AO, Kin Long   歐健朗
E-mail: yb77826@umac.mo

 

Prof. Guo HONG’s group

ZHONG, Yunlei   仲雲雷
E-mail: yb57449@umac.mo

 

Prof. Hai-Feng LI’s group

FU, Ying   付盈
E-mail: yb77822@umac.mo

TU, Bao   涂保
co-supervisor: Prof. Zikang TANG
E-mail: yb67444@umac.mo

YIN, Xunqing   尹訓慶
E-mail: yb77802@umac.mo

 

Prof. Kar Wei NG’s group

CHEN, Yulong   陳宇龍 
E-mail: yb67440@umac.mo

ZHAO, Yunyang   趙允洋 
E-mail: yb77829@umac.mo

 

Prof. Huaiyu SHAO’s group

LI, Bo   李波 
co-supervisor: Prof. Hui PAN
E-mail: yb77809@umac.mo

LI, Jianding   李建定 
co-supervisor: Prof. Hui PAN
E-mail: yb77803@umac.mo

 

Prof. Guoxing SUN’s group

HU, Xiaosai   胡小賽 
E-mail: yb77812@umac.mo

 

Prof. Shuangpeng WANG’s group

FENG, Xiyuan   馮溪淵 
co-supervisor: Prof. Hui PAN
E-mail: yb77823@umac.mo

DONG, Jiayi   董佳依 
E-mail: yb67446@umac.mo

LIU, Renjun   劉仁俊 
co-supervisor: Prof. Kar Wei NG
E-mail: yb77818@umac.mo

 

Prof. Guichuan XING’s group

LIANG, Chao   梁超 
E-mail: yb77805@umac.mo

ZHAO, Dandan   趙丹丹 
E-mail: yb77806@umac.mo

 

Prof. Bingpu ZHOU’s group

CHEN, Ge   陳戈
E-mail: yb77825@umac.mo

MAO, Yongyun   毛永雲
E-mail: yb67439@umac.mo

YANG, Wenhua   楊文華
E-mail: yb77827@umac.mo

 

Prof. Chi Tat KWOK’s group

PAN, Linlin   潘琳琳
E-mail: yb57451@umac.mo

YE, Shulong   葉曙龍
E-mail: yb57483@umac.mo

ZHU, Weiwei   朱微微
E-mail: yb57484@umac.mo

 

Prof. Kin Ho LO’s group

LI, Xiang   李翔
E-mail: yb57449@umac.mo